Dasar Privasi

DASAR PRIVASI LESTARICINTA.MY

 1. Pengenalan
  Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta tersebut") dan peraturannya, pemberitahuan ini dikeluarkan untuk semua pelanggan kami dan / atau calon pelanggan. Notis tersebut akan memberitahu anda mengenai hak anda berkenaan dengan data peribadi anda yang telah dan / atau akan, dikumpulkan dan diproses oleh kami.
 2. Pengumpulan data peribadi
  Kami telah mengumpulkan dan akan mengumpulkan data peribadi anda untuk diproses oleh kami dan / atau bagi pihak anda semasa anda berurusan di masa kini atau di masa hadapan dengan Sejahtera Online Solutions Sdn. Bhd. atau melalui portal / laman web www.lestaricinta.my atau mana-mana anak syarikat atau syarikat yang berkaitan dengan kami (selepas pada ini dirujuk sebagai "Laman Web kami", "Portal kami", "Laman Web ini", "Portal ini", "kami" atau "Syarikat kami"). Data peribadi anda di sini membolehkan kami mencapai "Tujuan" yang berkaitan dengan perniagaan kami. Kami komited untuk menyediakan anda persekitaran pengguna yang selamat dan terjamin. Oleh itu, sebelum kami membenarkan anda menggunakan Perkhidmatan ini, kami mungkin memerlukan maklumat tambahan dari anda yang boleh kami gunakan untuk mengesahkan identiti, alamat atau maklumat lain atau untuk menguruskan risiko dan pematuhan sepanjang hubungan kami. Kami juga dapat memperoleh maklumat tentang anda dari pihak ketiga seperti pengesahan identiti, pencegahan penipuan, dan perkhidmatan serupa. Data peribadi yang dikumpul akan disimpan oleh kami untuk jangka masa yang dibenarkan / dikehendaki di bawah undang-undang Malaysia, yang mungkin berlanjutan hingga ke tempoh selepas tamatnya hubungan kontrak anda dengan kami. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pengumpulan maklumat kami sila hentikan dengan segera langganan anda terhadap perkhidmatan Portal kami ini. Dengan anda meneruskan akses dan melayari Laman Web kami ini, ia mencerminkan atau menunjukkan anda telah pun bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi kami ini.
 3. Maklumat mengenai data peribadi yang dikumpul tetapi tidak terhad kepada:
  1. Nama penuh;
  2. No Kad Pengenalan;
  3. Jantina;
  4. Alamat penuh;
  5. Alamat e-mel;
  6. No telefon bimbit;
  7. No pasport;
  8. Alamat IP;
  9. Imej (pegun / rakaman);
  10. Data peribadi sensitif; dan apa-apa yang berkaitan
  11. Maklumat Pengenalpastian Peribadi (PII) yang ditentukan oleh undang-undang atau standard privasi antarabangsa.
 4. Tujuan pengumpulan data peribadi
  Kami akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan berikut termasuk tetapi tidak terhad kepadanya sahaja:
  1. Untuk mempertimbangkan dan menilai permohonan anda untuk melanggani pekhidmatan sebagai pelanggan kami.
  2. Untuk memberi perkhidmatan kepada anda sebagai memenuhi obligasi kontrak kami terhadap perkhidmatan yang anda langgani.
  3. Untuk membolehkan kami berkomunikasi berkaitan dengan perkhidmatan dan produk yang kami tawarkan kepada anda termasuk dan tidak terhad kepada pemberitahuan mengenai perubahan dan penambahbaikan produk dan perkhidmatan kami.
  4. Untuk mengesahkan kesahihan data peribadi pelanggan yang diterima dan disimpan oleh kami dari semasa ke semasa.
  5. Untuk  membolehkan kami meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan kami dengan menganalisa, mengkaji semula dan memperbaiki segala kelemahan secara berterusan untuk memenuhi keperluan semasa pelanggan.
  6. Untuk melakukan tinjauan dan penyelidikan pasaran untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan secara berterusan.
  7. Untuk mempromosikan data peribadi tertentu anda  kepada pelanggan  lain tertakluk kepada dasar privasi serta Terma dan Syarat Penggunaan portal kami.
  8. Untuk membolehkan pelanggan lain membuat carian data peribadi tertentu anda berdasarkan skop pilihan carian yang telah kami sediakan.
  9. Untuk memberikan maklum balas terhadap pertanyaan, permintaan dan permasalahan mengenai akses dan penggunaan portal / laman web kami oleh anda dan juga untuk melicinkan perjalanan operasi harian perniagaan kami tersebut.
  10. Untuk menyiasat dan mengesan sebarang aduan oleh pelanggan mengenai transaksi yang mencurigakan, penipuan dan sebarang permasalahan bagi memelihara data peribadi dan keselamatan diri mereka.
  11. Untuk menyiasat, bertindak balas, atau mempertahankan tuntutan yang dibuat oleh pelanggan atau pihak ketiga terhadap, atau yang  melibatkan kami.
  12. Untuk memproses transaksi pembayaran pelanggan dan membantu menyelesaikan pertikaian pembayaran jika ada.
  13. Untuk membolehkan kami membuat pemasaran dan promosi produk dan perkhidmatan kami secara bersasar berdasarkan data peribadi pelanggan tersebut.
  14. Untuk mengurus akaun pelanggan kami dengan lebih efektif dan memberi sokongan perkhidmatan kepada pelanggan berdasarkan keperluan dan keutamaan mereka.
  15. Untuk menyalurkan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti perniagaan lain kami yang sah di sisi undang-undang.
  16. Untuk melindungi hak dan kepentingan kami dan pelanggan kami jika berlaku sebarang pertikaian dalam melaksanakan penguatkuasaan Terma Dan Syarat Penggunaan kami atau dalam menangani proses tindakan undang-undang.
  17. Untuk tujuan lain yang diwajibkan atau diizinkan oleh undang-undang, peraturan, panduan dan / atau pihak berkuasa yang berkaitan di Malaysia.
 5. Sumber data peribadi
  Kami mengumpul dan memperolehi data peribadi pelanggan bersumber dari borang permohonan pelanggan untuk melanggani sebagai ahli berdaftar di portal / laman web kami tetapi tidak terhad kepadanya sahaja.
 6. Pendedahan data peribadi
  Kami mungkin mendedahkan data peribadi tertentu pelanggan kepada pelanggan lain di dalam portal / laman web kami dan juga syarikat-syarikat lain yang menguasai kepentingan dalam syarikat kami. Syarikat-syarikat tersebut akan menganggap data peribadi pelanggan sebagai rahsia, sesuai dengan Dasar Privasi ini dan dengan semua undang-undang Perlindungan Data yang berlaku dan akan memproses data peribadi tersebut hanya untuk tujuan dan dalam syarat yang dinyatakan di sini. Kami bertanggungjawab terhadap data peribadi di bawah kawalan kami, termasuk data peribadi yang kami sampaikan kepada Vendor (sering disebut sebagai "pemproses data"). Kami mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk memastikan tahap perlindungan yang setara untuk data peribadi sekiranya maklumat tersebut diproses oleh Vendor. Kami bertanggungjawab untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, khususnya, polisinya serta panduan dan arahan yang sesuai.
 7. Keselamatan data peribadi
  Kami menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan sedaya upaya mungkin. Data peribadi yang disediakan kepada kami atau melalui laman web kami atau aplikasi seperti kad kredit dalam talian dan perbankan dalam talian dilindungi semasa transit menggunakan penyulitan seperti Transport Layer Security (TLS). Apabila data peribadi disimpan oleh kami, kami menggunakan sistem komputer dengan akses terhad yang terdapat di kemudahan menggunakan langkah keselamatan fizikal. Data yang disimpan dalam perkhidmatan cloud dalam bentuk terenkripsi termasuk ketika kami menggunakan penyimpanan pihak ketiga. Tahap keselamatan data peribadi yang disimpan dalam persekitaran bukan elektronik juga diperlakukan dengan prosedur dan cara yang ketat.
 8. Penggunaan Kuki
  Kuki yang digunakan oleh Laman Web tersebut hanya berkaitan dengan pengguna tanpa nama dan komputer mereka dan tidak memberikan data peribadi pengguna. Beberapa kuki digunakan oleh pihak ketiga untuk menyediakan laman web kami dengan data mengenai keberkesanan penglibatan dan promosi. Kuki yang digunakan oleh Laman Web tersebut sama sekali tidak mengumpulkan data peribadi yang dapat digunakan untuk mengenal pasti pengguna tertentu. Di samping itu, kuki bersifat sementara, digunakan semata-mata untuk meningkatkan kecekapan penghantaran terakhir. Pengguna boleh mengkonfigurasi penyemak imbas mereka untuk memberitahu mereka tentang penerimaan kuki dan untuk mengelakkan pemasangan mereka di komputer mereka.
 9. Pemindahan Data Peribadi
  Kami sangat serius untuk memberikan tahap perlindungan yang setara untuk data peribadi sekiranya maklumat tersebut diproses atau digunakan di luar Malaysia oleh vendor atau pakar kami.
 10. Tujuan pemasaran dan promosi
  Setelah melanggan perkhidmatan kami, anda akan menerima e-mel pemasaran dan / atau promosi atau panggilan dari kami, yang merangkumi promosi bulanan dan maklumat mengenai acara yang akan datang. Sekiranya anda tidak mahu menerima berita promosi atau panggilan sila klik pautan "berhenti langganan" di bahagian bawah e-mel dan anda akan dikeluarkan dari buletin dan pelanggan kami.
 11. Obligasi subjek data
  Adalah perlu untuk kami mengumpulkan dan menyimpan data peribadi pelanggan. Oleh itu, pelanggan juga perlu memberikan data peribadi kepada kami dengan cara yang paling tepat. Sekiranya pelanggan tidak memberikan data peribadi kepada kami, Laman Web kami www.lestaricinta.my tidak dapat memproses data peribadi bagi pihak pelanggan untuk tujuan yang dinyatakan dalam klausa 4 di sini, atau secara efektif memberikan perkhidmatan kami kepada pelanggan, dan semua hubungan yang dibuat atau untuk diwujudkan di antara kita kemudian akan ditamatkan dan tidak lagi berkuatkuasa serta-merta.
 12. Hak subjek data
  1. Untuk meminta akses ke data peribadi
   Pelanggan mempunyai hak untuk meminta akses ke data peribadi yang diproses oleh kami dengan pemberitahuan yang munasabah. Akses, permintaan boleh dibuat melalui dalam talian dengan mengisi Borang Permintaan Akses Data atau anda boleh menghantar e-mel kepada kami di "support@lestaricinta.my".
  2. Untuk meminta pembetulan data peribadi
   Pelanggan mempunyai hak untuk meminta pembetulan dan / atau kemas kini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman. Permintaan pembetulan boleh dibuat melalui dalam talian dengan mengisi Borang Permintaan Pembetulan Data atau anda boleh menghantar e-mel kepada kami melalui "support@lestaricinta.my".
  3. Untuk menghadkan pemprosesan data peribadi anda
   Pelanggan berhak untuk membatasi pemrosesan data peribadi kami dengan menarik balik kebenaran yang diberikan sebelumnya, dalam setiap kes, termasuk untuk tujuan pemasaran langsung yang tertakluk kepada sekatan undang-undang, syarat kontrak yang berlaku dan dalam jangka masa yang munasabah.
 13. Perubahan pada Dasar Privasi
  Kami berhak untuk mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami menasihatkan agar anda memeriksa laman web kami untuk Dasar Privasi ini secara berkala. Lihat notis privasi kami di laman web kami www.lestaricinta.my.
 14. Penghargaan dan Persetujuan
  Dengan berkomunikasi, terlibat dengan kami atau menggunakan produk dan perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Notis ini dan bersetuju dan bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan, pendedahan dan pemindahan data peribadi anda oleh kami seperti yang dijelaskan dalam Notis ini. Sebarang e-mel dari kami yang dihantar kepada anda akan mengandungi pautan berhenti berlangganan automatik sehingga anda boleh memilih keluar dari senarai mel. Anda juga boleh menarik balik persetujuan anda melalui notis bertulis atau mengisi borang di laman web kami.
 15. Pertanyaan dan aduan
  Sekiranya anda memerlukan maklumat lebih lanjut mengenai data peribadi yang kami simpan atau cara maklumat anda dikumpulkan atau digunakan yang tidak dijawab oleh Pemberitahuan Privasi ini, sila hubungi melalui e-mel kami di “support@lestaricinta.my".
 
Kuala Lumpur, Malaysia.
 
Bertarikh: 15 Oct 2021
Kemaskini terakhir: 15 Oct 2021